U Evropi samo Kosovo ima veću nezaposlenost od BiH

909

Odnos broja penzionera i aktivnih osiguranika u BiH gotovo je izjednačen, što ukazuje na ekonomsku neodrživost penzijskog sistema. BiH je i najudaljenija od cilja da do 2020. godine ima stopu zaposlenosti od 48,8 odsto.

U Izvještaju Direkcije za ekonomsko planiranje BiH koji predstavlja pregled socio-ekonomskih trendova od 2013. do 2016. godine s akcentom na 2016. godinu, izvršeno je poređenje glavnih pokazatelja Bosne i Hercegovine sa zemljama jugoistočne Evrope.

Prema podacima Agencije za statistiku u 2015. godini jedan od oblika socijalne zaštite primalo je ukupno 561 284 korisnika, od čega su 143 552 maloljetna korisnika i 417 732 punoljetna korisnika. Realizacija ključnih mjera koje se provode u okviru implementacije Akcionog plana Reformske agende 2015-2018 u oblasti socijalne zaštite trebala bi doprinijeti smanjenju broja siromašnih osoba, održivom penzionom sistemu te unapređenju sistema socijalne i dječije zaštite.

Prema podacima iz Popisa stanovništva u BiH 2013. godine 2,82 odsto stanovništva u BiH je nepismeno. Po rodnoj podjeli je nepismeno 0,78 odsto muškaraca i 4,76 odsto žena.

– Primjetna je razlika u nivou obrazovanja stanovništva po polu, gdje je mnogo veći broj žena s nižim nivoom obrazovanja (bez obrazovanja, nepotpuno i osnovno obrazovanje). Dok 59 odsto muškaraca ima srednje obrazovanje, kod žena je taj postotak 43 odsto – navodi se u Izvještaju.

Prema Izvještaju Evropske komisije za BiH za 2016. godinu, u pogledu prava djeteta nije izdvojen poseban budžet za realizaciju Akcionog plana za djecu za period 2015-201. koji je usvojen prošle godine. Prema podacima popisa iz 2013. godine, bez ikakvog obrazovanja je 146 078 osoba u dobi 15+, od tog broja, 84 odsto čine žene.

Nezaposlenih najviše među mladima

Prema anketi o radnoj snazi Agencije za statistiku BiH za 2016. godinu, stopa nezaposlenosti bila je najviša među mladim osobama dobi od 15 do 24 godine i iznosila je 54,3 odsto (52 odsto za muškarce i 58,9 odsto za žene).

Nezaposlenost 301109

– Izazov za naredni period je svakako strateški i programski pristup institucija u rješavanju položaja mladih, kao i veća izdvajanja za rješavanje problema s kojima se suočava ova populacija – piše u Izvještaju.

U BiH broj penzionera je i dalje u stalnom porastu. U Federaciji Bosne i Hercegovine u decembru 2016. godine broj penzionera je bio 409 335, dok je prosječna penzija iznosila 368,93 KM. Odnos broja penzionera i broja aktivnih osiguranika je gotovo izjednačen, što ukazuje na ekonomsku neodrživost penzijskog sistema.

– U Republici Srpskoj je broj korisnika penzije takođe u stalnom porastu. Ukupan broj korisnika prava na penziju sa 31. decembrom 2016. godine u Republici Srpskoj je bio 257 609 korisnika, dok je broj osiguranika 292 811 – navodi se.

Tržište radne snage u BiH u posljednjih deset godina karakteriše visoka neaktivnost, nezaposlenost, a posebno dugoročna nezaposlenost. Aktivne politike tržišta rada, iako bilježe pozitivan trend, zahtijevaju evaluaciju njihove efikasnosti i održivosti u dužem periodu.

– Zapošljavanje u BiH bi trebalo pratiti globalne trendove tržišta rada gdje se fokus s nivoa obrazovanja pomjera na posjedovanje vještina. Biroi za zapošljavanje, iako nude obuke za stjecanje određenih vještina koje bi trebale povećati konkurentnost pojedinca na tržištu rada, ne vode evidenciju nezaposlenih prema vještinama, već prema nivou obrazovanja – upozoravaju iz Direkcije za ekonomsko planiranje BiH.

Grafikon

Kako kažu s druge strane, većina poslodavca prilikom konkursnih procedura navodi neophodne vještine koje je potrebno posjedovati za obavljanje određenog radnog mjesta. Za BiH je karakterističan i visok udio neaktivnog stanovništva. Neaktivnog stanovništva ima više nego zaposlenih i nezaposlenih zajedno i to prema podacima Ankete o radnoj snazi koja obuhvata i zaposlene u sivoj ekonomiji.

U periodu 2013-2016 godine broj neaktivnih se smanjio iako ne znatno (1,415 miliona u odnosu na 1,465 miliona). Najviše neaktivnih čine žene, a kao razlog neaktivnosti 334 hiljada žena navodi da su domaćice. Za razliku od žena, muškarci kao najčešći razlog neaktivnosti navode da su penzioneri (303 hiljade). Prema obrazovnoj strukturi je među neaktivnima 54,2 odsto osoba koje imaju osnovno obrazovanje i niže.

BiH najudaljenija od cilja: Do 2020. stopa zaposlenosti od 48,8 odsto

Posmatrajući BiH i zemlje iz okruženja i EU28, vidljivo je da BiH ima veću stopu zaposlenosti i manju stopu nezaposlenosti samo od Kosova. Prema godišnjem izvještaju o implementaciji Strategije Jugoistočne Evrope, stopa zaposlenosti regiona jugoistočne Evrope iznosi 51,4 odsto.

Strategija jugoistočne Evrope ima postavljen cilj za BiH da će 2020. godine ostvariti stopu zaposlenosti 20-60 od 48,8 odsto i prema posljednjem Izvještaju BiH je najudaljenija od ostvarenja cilja.

Stopa zaposlenosti mladih (15-24 godine) je najniža u poređenju sa EU28 i iznosi tek 13,8 odsto prema anketi o radnoj snazi, bez značajnih promjena u periodu 2013-2016 godine. Ako posmatramo starosni interval od 25-34 godine stopa zaposlenosti iznosi 52 odsto. Ovo može biti rezultat toga da u BiH u prosjeku student diplomira u 25. godini, a postoji i sve značajniji trend povećanja upisa na fakultete.

Od ukupnog broja zaposlenih 65,7 odsto osoba je zaposleno sa srednjim stručnim obrazovanjem, a 17,8 odsto s nekim od oblika visokog stručnog obrazovanja (fakultet, magistarski ili doktorat). Posmatrajući strukturu zaposlenih u BiH prema područjima djelatnosti, 18 odsto ih je zaposleno u sektoru poljoprivrede, dok je prema administrativnim podacima samo 2,4 posto zaposlenih u sektoru poljoprivrede.

Stopa nezaposlenosti u BiH je 2016. godine iznosila 25,4 odsto i smanjena je u odnosu na prethodnu godinu za 2,3 procenta. Posljednji podaci ankete o radnoj snazi za 2017. godinu ukazuju na znatno smanjenje stope nezaposlenosti od čak pet procentnih poena.

U pogledu nezaposlenosti, najveći problem u BiH je što je nezaposlenost strukturne prirode. To znači da najveći udio predstavljaju osobe koje su nezaposlene više od godinu dana.

Najveću stopu nezaposlenih imaju osobe koje imaju završenu srednju školu 25,4 odsto. Prema starosti je nezaposlenost najizraženija među mladima 54,3 odsto, te je znatno smanjena u odnosu na prethodnu godinu kada je iznosila 62,3 odsto. Prema polu, nezaposlenost je više zastupljena kod žena 30 odsto, nego kod muškaraca 22,5 odsto.

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA