Dodik: SzP pokušava da BiH nadredi Srpskoj

563

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da Savez za promjene po­ku­ša­va­ /SzP/ da na­me­tne sis­tem po ko­jem bi BiH bi­la nadređe­na Republici Srpskoj, te sve rade kako odgovara Bakiru Izetbegoviću.

– To ne može tako. Tre­ba us­ta­ti pro­tiv onih ko­ji na­ru­ša­va­ju srpske in­te­re­se. U Sa­ra­je­vo su oti­šli ka­ko bi nas šti­ti­li, što oči­to ne ra­de – istakao je Dodik.

On je dodao da iza pro­tes­ta ko­je or­ga­ni­zu­je Sa­vez za pro­mje­ne sto­ji gru­pi­ca po­je­di­na­ca, ko­ja po­ku­ša­va da ha­la­bu­kom pri­kri­je svo­je pro­pus­te i lo­še djelovanje u Sa­ra­je­vu.

Predsjednik Srpske je rekao da očekuje da će subota, 14. maj biti miran dan u Banjaluci, te da bi to bio do­kaz de­mo­krat­skog potencija­la ko­ji je Srpska
pos­ti­gla.

– Pos­to­je tu odre­đe­ne stva­ri, pa ne­ki po­ku­ša­va­ju da na­me­tnu pri­ču o destabiliza­ci­ji, čak i ne­re­di­ma. To ne­će bi­ti mo­gu­će i ne­će se de­si­ti. Želi­mo mir­ne pro­tes­te. Do­la­zi­mo na mi­ting po­drške Republici Srpskoj, nje­nim institucija­ma. Ali, tu smo i zbog to­ga što smo pro­tiv iz­da­je ko­ju vrši je­dna gru­pa lju­di u Sa­ra­je­vu, pre­dvo­đe­na SDS-om – istakao je Dodik u intervjuu za “Narodne”.

Na pitanje kako tu­ma­či po­ziv opo­zi­ci­ona­ra svo­jim sim­pa­ti­ze­ri­ma da iz par­ka “Mla­den Sto­ja­no­vić” kre­nu pre­ma Trgu Kra­ji­ne, gdje će u to vri­je­me biti održan mi­ting za Republiku Srpsku, Dodik je rekao da je to nji­ho­va vrsta
avan­tu­ri­zma.

– Oni po­ku­ša­va­ju da na pri­či o za­bra­na­ma, di­gnu ne­ku eufo­ri­ju. Sva­ko ko bu­de na­ru­ša­vao ja­vni red bi­će iden­ti­fi­ko­van i pro­ce­su­iran. Ne mo­ra pos­to­ja­ti za­bra­na. I mi smo tražili da se na­ša ko­lo­na upu­ti do zgra­de Vla­de i da ta­mo is­kažemo svo­ju po­dršku. U ovom mo­men­tu, ne znam ho­će­mo li do­bi­ti odo­bre­nje za to. Ali, po­što­va­će­mo odlu­ke MUP-a Republike Srpske –  naglasio je Dodik.

Govoreći o najavama predstavnika Saveza za promjene da će u prvim redovima na protestima biti Mladen Bosić, Ognjen Tadić i Igor Crnadak, či­ja mje­se­čna pri­ma­nja izno­se po de­se­tak pro­sje­čnih pla­ta, i da će, kako su naveli, pre­dvo­diti gla­dne i ne­za­po­sle­ne, predsjednik Srpske je rekao da oni ima­ju du­plo ve­ću pla­tu od njega i pred­sje­dni­ka Vla­de Srpske.

– I opet im je ma­lo. Ali, Republika Srpska ni Mi­lo­rad Do­dik si­gur­no ni­su ono što oni pri­ča­ju. Oni na me­ni po­ku­ša­va­ju da li­je­če svo­je frus­tra­ci­je. Te­ško je bi­ti de­set go­di­na u vlas­ti, a mo­gu mi­sli­ti ko­li­ko je frus­tri­ra­ju­će bi­ti opo­zi­ci­ja. Imam pre­su­du u ko­joj pi­še da Bo­sić laže. Lažno me op­tužuje! Znam da je za­ro­bljen svo­jom mržnjom i sto­ga ga ne shva­tam kao pro­ti­vni­ka. Gle­dam ga sa žalje­njem – istakao je Dodik.

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA